Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 79/2-4-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για μοριοδότηση νηπίων στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς” αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αρ. Απόφασης 36
3η Συνεδρίαση (δια περιφοράς)
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 31ης Μαρτίου 2020
——————————————————-
Στην Πάτρα σήμερα την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό 1803/26-03-2020 η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα μέτρααντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Σώματος:
1)Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελακοπούλου -Πανουτσοπούλου Αθανασία-
Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Αξιώτη Βικτωρία 4) Παπανικολάου Αγγελική 5)Πελεκούδας Δημήτριος 6) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή 7) Συροκώστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9)Αθανασόπουλος Αθανάσιος 10)Σβόλης Κων/νος 11) Μαρκέτος Γρηγόριος 12) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 13) Γεωργοπούλου Χριστίνα 14)Σταμούλη Κων/να (εκπρόσωπος εργαζομένων).
Επισημαίνεται ότι δεν συμμετείχε η κ. Σερέτη Ευγενία λόγω κωλύματος.
Κατόπιν τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας από τον κ. Πρόεδρο.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Σώματος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: .:
«Έγκριση τροποποίηση της υπ’ αριθ. 79/2-4-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για
μοριοδότηση νηπίων στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς»
Λαμβάνοντας υπ’ όψη:
• την υπ’ αριθ. 103/3-4-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.ΔΗ.Π
• το υπ΄αριθ. 4249/5-12-2017 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ που αφορά το νέο πρότυπο κανονισμό
• την υπ΄αριθ. 78/2-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.ΔΗ.Π περί έγκρισης του
κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών.
• Την αναγκαιότητα απάλειψης του εδαφίου 3 της παραγράφου που αφορά το
«Σύστημα Μοριοδότησης σε Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς», καθώς δεν εξυπηρετεί
ουσιαστικά τους ενδιαφερόμενους γονείς και θεωρείται άσκοπο και πλεονάζον
• Την προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο «Ειδικές περιπτώσεις» που αφορά την ένταξη των
τριτέκνων οικογενειών σε ειδικά μέτρα ελάφρυνσής τους σχετικά με την καταβολή των τροφείων
Επί της ψηφοφορίας:
«Υπέρ» της εισήγησης σύμφωνα με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών ψήφισαν τα
κάτωθι έντεκα (11) μέλη:
1)Τουλγαρίδης Θεόδωρος 2) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)
Παπανικολάου Αγγελική 5) Πελεκούδας Δημήτριος 6) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή 7) Συροκώστα Ιουλία
8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9) Σβόλης Κων/νος 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 11 )Σταμούλη Κων/να
(εκπρόσωπος εργαζομένων).
«Κατά» της εισήγησης σύμφωνα με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών ψήφισαν τα
κάτωθι δύο(2) μέλη:
1) Μαρκέτος Γρηγόριος 2) Αθανασόπουλος Αθανάσιος
«Λευκό» σύμφωνα με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών ψήφισε η Γεωργοπούλου
Χριστίνα
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων και βρεφών και τη συνολική μοριοδότηση
σύμφωνα με τα κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το
οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη
οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια).
Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμιση του,
καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος:
▪ Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος φορολογικού Έτους (σε περίπτωση
ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων)
ή
▪ Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου φορολογικού Έτους, σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
και
Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από τη ιστοσελίδα
του Ν.Π.Δ.Δ.), προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους
ή
▪ Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση
απαλλαγής από την εφορία.
3. ΕΝΤΥΠΟ 3 – Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως από παιδίατρο.
(το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά περίπτωση):
(αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να μοριοδοτηθούν)
Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, με ημερομηνία όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.
Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:
1. Βεβαίωση εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.
Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ -ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος.
ΣΤ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
1. Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων
που είναι άνεργοι.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
1. i) Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτήριου
(εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
ii) Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
• Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει)
• Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση
(εφόσον υπάρχει)
• Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού (εφόσον υπάρχει).
ή
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω
(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των
αιτήσεων εγγραφών).
Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για την
εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά μοριοδοτείται
μόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
3. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
• Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφραση του (αν
δεν είναι με λατινική γραφή).
• Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή
σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών).
5. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
6. Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του
50% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 50%, απαιτείται
βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση ως προς τα νήπια να έχει συμπληρώσει τα 2,5 έτη (στις 31 Αυγούστου).
1. Οικογενειακή κατάσταση
Οικογενειακή Κατάσταση Μόρια
Γονείς η παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική με ποσοστό 50% και άνω ή
καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση από την
αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και να είναι σε ισχύ.
30
Παιδιά ορφανά 30
Παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 30
Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 30
Παιδιά φυλακισμένων. 30
Παιδιά ανέργων φοιτητών (Α΄ κύκλου σπουδών) 30
Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες 30
Παιδιά εργαζομένης μητέρας 30
Παιδιά εργαζόμενου πατέρα 20
Παιδιά εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές πόλεις .(άνω των 50 χλμ.) 10
Παιδιά δύο (2) ανέργων γονέων
(όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ)
20
Παιδιά ενός (1) άνεργου γονέα
(όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ)
10
Αριθμός ανήλικων τέκνων 1 παιδί 5
Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 15
Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 30
Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά
50 + 10 ανά
παιδί
2. Οικογενειακό εισόδημα
Οικογενειακό εισόδημα Μόρια
Έως 12.000 € 30
12.001 € – 20.000 € 20
20.001€ – 30.000 € 10
30.001 € – και άνω 5
❖ Στον Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» → 30
μόρια
❖ Στον ΙΔ΄ Παιδικό Σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών → 30 μόρια
Η επιλογή γίνεται με μόρια στο Σταθμό πρώτης επιλογής.
Η δεύτερη επιλογή θα εξετάζεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι :
α) ο αριθμός των παιδιών και
β) το οικογενειακό εισόδημα.
Οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς υποβάλλονται στους
Σταθμούς από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου.
Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της μοριοδότησης .
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, φιλοξενούνται βρέφη από έξι (6) μηνών έως τριάντα (30) μηνών,
μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής»
Σε περίπτωση μη κάλυψη των θέσεων μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής
& Επαγγελματικής ζωής», της συνολικής δυναμικότητας του εκάστοτε Βρεφονηπιακού Σταθμού, είναι
δυνατή η εγγραφή βρεφών, με το προαναφερθέν σύστημα μοριοδότησης και τα προαναφερθέντα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Οικονομική συμμετοχή νηπίων & βρεφών
Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κ.Ο.ΔΗ.Π. και έχει ως εξής:
Οικογενειακό εισόδημα Α΄ παιδί Για κάθε αδερφάκι
Έως 25.000 € Δωρεάν Δωρεάν
25.001 € – 30.000 € 70 € 35 €
30.001€ – 40.000 € 100 € 50 €
40.001 € – 50.000 € 120 € 60 €
50.001 € και άνω 150 € 75 €
Οι δόσεις προκαταβάλλονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με κατάθεση του ποσού σε
Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας.
Καταβάλλονται:
Μέχρι 15 Οκτωβρίου η πρώτη δόση που αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο.
Μέχρι 30 Νοεμβρίου η δεύτερη δόση που αφορά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο
Μέχρι 30 Ιανουαρίου η τρίτη δόση που αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο
Μέχρι 30 Μαρτίου η τέταρτη δόση που αφορά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο
Μέχρι 30 Μαΐου η πέμπτη δόση που αφορά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο
Θα ισχύει 10% έκπτωση σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής.
Δύναται να καταβάλλονται τα τροφεία και κάθε μήνα αν αυτό εξυπηρετεί το γονέα.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται
κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας
οικονομικής εισφοράς, η οποία ισχύει μετά την εγγραφή του παιδιού και αφορά ειδικά κοινωνικά
περιστατικά ως κάτωθι:
• Τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου ή την εμφάνιση δυσίατου νοσήματος του
ενός ή και των δύο γονέων
• Την ξαφνική απώλεια της εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων
Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, με νέα απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
• Πολύτεκνοι ή εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς παιδιά) με κατ’
ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, με εισόδημα μέχρι
50.000,00€ και με την προϋπόθεση κατάθεσης οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, απαλλάσσονται.
• Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και ΙΔΟΧ) απαλλάσσονται.
• Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών δικαιούνται έκπτωσης 10%, στον ΙΔ΄ Δημοτικό Παιδικό
Σταθμό Δήμου Πάτρας (Ρίο)
• Οι τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00€ και άνω καταβάλουν το ποσό των 40€, για το
ένα παιδί και 20€ για κάθε επόμενο παιδί.
• Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι με εισόδημα από 25.001,00€ και άνω καταβάλουν τροφεία με το ποσό των
40 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο παιδί και 20 € για κάθε ένα επόμενο παιδί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Αγγελακοπούλου -Πανουσοπούλου Αθ.
Αξιώτη Βικτωρία
Παπανικολάου Αγγελική
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πελεκούδας Δημήτριος
Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή
Συροκώστα Ιουλία
Ταβουλάρης Αντώνιος
Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Σβόλης Κων/νος
Μαρκέτος Γρηγόριος
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Γεωργοπούλου Χριστίνα
Σταμούλη Κων/να (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...