ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Προσφάτως με νομοθετική τροπολογία επαναπροσδιορίστηκε η έννοια του «τρίτεκνου γονέα» και του «τέκνου τρίτεκνης  οικογένειας», διευρύνοντας έτσι  τα  ηλικιακά όρια ισχύος της τριτεκνικής ιδιότητας σε γονείς και τέκνα .

Η ρύθμιση αφορά μόνο  προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Δηλαδή : Α)  Το 23 ο έτος ηλικίας (ή υπό όρους το 25 ο ) του πρώτου  τέκνου, που λειτουργούσε μέχρι σήμερα ως «κόφτης» και απαγόρευε στα παιδιά των Τρίτεκνων Οικογενειών να συμμετέχουν σε κάθε είδους διαγωνισμό προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ κλπ μετατίθεται στο 25 έτος (ή το 30 έτος υπό όρους) .

Β) Η ιδιότητα του «τέκνου τρίτεκνης οικογένειας» φαίνεται να αποδεσμεύεται από την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των λοιπών τέκνων

Η τροποποίηση αυτή είναι ένα μικρό βήμα ,κοινωνικά δίκαιο  μεν και με θετικό πρόσημο αναφορικά με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αλλά απέχει πολύ από το βασικό στόχο της πλήρους εξίσωσης με το καθεστώς  των πολυτέκνων!

 

Η Νομοθετική τροποποίηση  αναφέρει:

α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούµενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Το Δ.Σ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...