ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

Τι ισχύει για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. Ο φοιτητής που ζητά μετεγγραφή μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. Μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

Οικονομικά κριτήρια:

·         6 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

·         4 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

·         3 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

·         2 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Κοινωνικά κριτήρια:

·         1,5 μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

·         2 μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

·         2 μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

·         2 μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

·         1 μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αλλαγή 3: “Β΄κύκλος” μετεγγραφών

Καινοτομία του νέου συστήματος μετεγγραφών αποτελεί η καθιέρωση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, στο πλαίσιο ενός “β’ κύκλου μετεγγραφών”. Ουσιαστικά πρόκειται για μία “δεύτερη ευκαιρία” σε όσους δεν καταφέρουν να πετύχουν το βαθμολογικό όριο της βάσης μετεγγραφής ή έχουν πετύχει τη βάση μετεγγραφής, αλλά υπάρχουν αιτούντες με υψηλότερη μοριοδότηση λόγω κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.

Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που πράγματι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και, βεβαίως, πληρούν τα οικεία κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αλλά δεν δύνανται να μετεγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα (πρώτης επιλογής τους) λόγω του βαθμολογικού ορίου ή λόγω εξάντλησης του ορίου του 15%, να φοιτήσουν σε ένα παρεμφερές Τμήμα δεύτερης ή τρίτης επιλογής

“Ο β’ κύκλος μετεγγραφών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα λόγω του ακαδημαϊκού κριτηρίου να μετακινηθούν στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των επιλογών τους” έχει δηλώσει ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης σε συνέντευξή του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...