ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ( για στρατιωτικές σχολές)

ΘΕΜΑ: Θ Ε Μ Α : Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆), Πολεµικής Αεροπορίας Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωµατικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆) της Πολεµικής Αεροπορίας, Ακαδηµαϊκού Έτους 2016 – 17». Έχοντας υπόψη: α. Το Ν.1327/1973 «Περί των Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων ∆υνάµεων» (ΦΕΚ 16/18-1-1973 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. β. Το Ν.1294/1982 «Συµπλήρωση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή» (ΦΕΚ 122/ 4-10-1982 Τεύχος Α’). γ. Το Ν.1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56/28-4-1983 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. δ. Το Ν.1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθµιση στρατολογικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/11-12- 1990 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Α∆Α:94ΑΣ6-05Λ 7Ι9Η6-ΥΦΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ./. -2- ε. Το Ν.1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 69/ 14-5-1991 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. στ. Το Π∆.91/1992 «Εισαγωγή µαθητών στις Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων µε το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων». (ΦΕΚ 44/23-3- 1992 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ζ. Το Ν.2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 121/20-7-1994 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. η. Το Ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 188/23-9-1997 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. θ. Το Ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266/24-12-1997 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ι. Το Ν.2517/1997 «Εκλογή διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/11-8-1997 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ια. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/9-3-1999 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιβ. Το Ν.2909/2001 «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/2-5-2001 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιγ. Το Ν.2913/2001 «Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/23-5-2001 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιδ. Το Ν.3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 152/28-6-2002 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιε. Το Ν.3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ 233/7-10-2003 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιστ. Το Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/29-7-2004 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ./. -3- ιζ. Το Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/10-11-2004 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιη. Το Ν.3320/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23-2-2005 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ιθ. Το Ν.3687/2008 «Θέµατα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/1-8-2008 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. κ. Το Ν.3648/2008 «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/ 29- 2-2008 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. κα. Το Ν.3883/2010 «Ένοπλες ∆υνάµεις: Υπηρεσιακή εξέλιξη – Ιεραρχία, στρατολογία. Στρατιωτικές Σχολές κλπ.» (ΦΕΚ 167/24-9-2010 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. κβ. Τη Φ.300/4/128536/Σ.99/13 Νοε 12/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3010 Τεύχος Β΄). κγ. Το Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 /17-9-2013 Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. κδ. Το Π∆ 11/2014 «Κρίση Σωµατικής Ικανότητας των Στρατευσίµων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ 17 /27-1-2014 Τεύχος Α’), µε τις τροποποιήσεις όπως επήλθαν σε αυτό µε το ΦΕΚ 3513/29-12-2014. κε. Το Ν.4361/2016 «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 10/1-2-2016 Τεύχος Α΄). κστ. Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.65/8035/ΣΧΕΤ.11978, 11927/9 Μαι 16 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, η οποία αφορά στον καθορισµό του αριθµού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016 – 17. κζ. Τους Οργανισµούς ΣΣΕ-ΣΝ∆-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ- ΣΥ∆, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. ./. -4- Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Τον αριθµό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016 – 17, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α’, Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α’, Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α’, Ν.4186/2013- ΦΕΚ 193/ Α’ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 -ΦΕΚ 188/Α’) και σε ποσοστό 90% αυτών, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) ΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 4 5 84 1 1 16 2 Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1α 2 2 41 0 1 8 3 Ν. 3648/08 άρθρο11 παρ. 1β 0 1 4 0 0 1 4 Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ (Έλληνες-ίδες Εξωτερικού.) 4 1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 147 29 Μόνιµοι Υπξκοί ΣΞ (Ν. 1294/82) 30 6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 177 35 β. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α 10% 10% /Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 0 1 13 0 1 6 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 6 0 0 3 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 1 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 11 ./. -5- γ. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α 10% 10% /Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 1 1 23 0 1 9 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 12 0 0 5 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 1 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40 16 δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄-ΤΜΗΜΑΤΑ- ΙΑΤΡΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 10% 10% 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 1 1 17 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 1 0 0 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30 3 3 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄-ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΣΝΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 10% 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 0 0 4 0 0 3 0 1 7 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 0 0 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6 4 13 ./. -6- ε. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α 10% /Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 0 1 11 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 5 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 στ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) ζ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) (1) Κατά Ειδικότητα Α΄ ΟΜΑ∆Α Β΄ ΟΜΑ∆Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) 10% 10% 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 0 1 4 0 0 0 1 1 17 0 0 2 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 1 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 0 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7 34 ΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) 10% 10% 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 2 4 53 0 1 4 1 2 26 0 0 2 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 1 2 26 0 0 3 0 1 13 0 0 1 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 3 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 102 49 ./. -7- Γ΄ ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΟΜΑ∆Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) 10% 10% 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 0 1 8 0 0 1 1 1 22 0 0 2 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 4 0 0 0 0 1 11 0 0 1 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 0 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15 41 (2) Κατά Κατηγορία (Οι θέσεις προκύπτουν αθροιστικά από τις θέσεις των πινάκων κατ’ ειδικότητα) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) 10% 10% Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 2 4 51 0 0 5 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 2 25 0 0 2 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 4 0 0 0 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97 ./. -8- η. ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑ (1) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) Α 10% 10% /Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 4 5 82 0 1 7 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 2 2 41 0 0 4 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 1 4 0 0 0 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 158 (2) ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ (ΣΥ∆) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ Α’ (8%) Α 10% 10% /Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 2014 (40%) 2015 (60%) 90% 1 Γενική Σειρά 1 1 15 0 0 2 2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 7 0 0 1 3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0 4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30 ./. -9- 2. Η κατανοµή στους Κλάδους των Ε∆ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ είναι: α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΙΑΤΡΙΚΟ 17 4 9 30 2 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 2 1 – 3 3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 2 – 1 3 4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2 – – 2 5 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 – – 6 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 9 4 – 13 7 ΣΣΝΣ 4 4 ΣΥΝΟΛΟ 61 β. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 9 5 6 20 3. Επισηµαίνεται ότι, επειδή για τους Έλληνες -ίδες Εξωτερικού (περιπτώσεις άρθρου 1 παραγρ. 4α του Ν. 2909/2001- ΦΕΚ 90 Α’ και του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 -ΦΕΚ 266 Α’), δεν τους έχει επιδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΕΘ), κωδικός υποψηφίου, αυτόν θα τον υποβάλει ο/η υποψήφιος/α στη ∆ΑΕ/Β1, την ηµέρα παρουσίασής του-της για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). 4. Επισηµαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδηµαϊκό έτος 2016 – 17, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4361/2016, ΦΕΚ 10/Α΄ (Άρθρο 23), είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω µη παρουσίασης, παραίτησης, αποµάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΕΘ). 5. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α΄ (σε συµφωνία και µε τους Ν. ./. -10- 1294/1982 – ΦΕΚ 122/Α΄, Ν. 2517/1997 – ΦΕΚ 160/Α΄, Ν. 2552/1997 – ΦΕΚ 266/Α΄) και αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β», όπου σηµειώνονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 6. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων σε κάθε µία των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις: α. Των περιπτώσεων παρ. 1α και 1β του άρθρου 11 Ν. 3648/08- ΦΕΚ 38/Α΄ συµπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. β. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόµενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008- ΦΕΚ 38/Α΄ (Έλληνες – ίδες Εξωτερικού), δε µεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οποιασδήποτε κατηγορίας. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 7. Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που µετέχουν στις εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις [«Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχοµετρικές, Υγειονοµικές, Αθλητικές) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ)], βάσει του Ν. 2225/1994 – ΦΕΚ 121/Α’. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΠΕΘ µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 1351/1983 – ΦΕΚ 56/Α’ και το Ν. 1911/1990, – ΦΕΚ 160/Α’, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και το Π∆ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α’. Λεπτοµέρειες που αφορούν στις ΠΚΕ, αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ». 8. Για να επιλεγεί από το ΥΠΠΕΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος-α στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθµολογία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α’. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 9. Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν. 1911/1990, – ΦΕΚ 160/Α’, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ 102/Α’, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. 10. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής: α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι – ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’). ./. -11- β. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014). γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. δ. Η αναγραφόµενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. ε. Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία κατάταξής τους. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, µη µεταφρασµένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν µεταφρασµένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι µη εισαγόµενοι/ες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, µετά από αίτησή τους στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 33 της παρούσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74). στ. Ηλικία (1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν: 1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα. 2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα. ./. -12- (β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 ∆εκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα. (2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα. ζ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες θα πρέπει: (1) Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά. (2) Να µη διώκονται για εγκλήµατα ή αδικήµατα που συνεπάγονται τις παρεπόµενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα. (3) Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους και να µην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καµιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία. (4) Να µην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων. η. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος -α, µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρµογής τυγχάνουν για αυτόν -ην οι σχετικές διατάξεις των Κανονισµών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 11. Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ∆ΑΕ/Β1), µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Στρατιωτική Σχολή ./. -13- που αποτελεί πρώτη (1η ) προτίµησή τους ή στη ∆ΑΕ/Β1, αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν, επίσης εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής) και µε την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1 [ανεξάρτητα από την αριθµητική σειρά δήλωσης Στρατιωτικών Σχολών]. Επίσης, TONIZETAI ότι από την Ε∆ΥΕΘΑ 19/8 Μαι 15 (2015 – 16) και στο εξής, το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης Υποψηφίου –ας (Υπόδειγµα «7»), συµπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (geetha.mil.gr), µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική µέριµνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και υποβάλλεται ταχυδροµικά µαζί µε λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα διαδικασία. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ή ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ –Α, ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ. 12. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και µόνο οι ακόλουθες: α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τµήµα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232. β. Για τη ΣΝ∆: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝ∆ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397). γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆: ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (∆ΑΕ/Β1), ΑΒ ∆εκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133 και FΑΧ: 210 2466694. δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωµάτων – Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191. ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΑ” “Α” ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793. ./. -14- στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632. ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210 5531742 – 210 5531744). 13. Οδηγίες για τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών, αναγράφονται στα συνηµµένα υποδείγµατα, του Παραρτήµατος «Η». 14. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σηµεία: α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα sse.gr. β. Η ΣΝ∆ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr. γ. Η ∆ΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆) στην ιστοσελίδα haf.gr. δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ssas.gr. ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα san.army.gr. στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα smy.army.gr. ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεµικού Ναυτικού στο Σκαραµαγκά και στην ιστοσελίδα hellenicnavy.gr/smyn. 15. Οι υποψήφιοι -ες µε τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συµπληρώσουν και µε µέριµνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές ή ∆ΑΕ/Β1, εντός των καθοριζόµενων στο Παράρτηµα «Α» καταληκτικών ηµεροµηνιών (θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ∆ΑΕ/Β1). Επισηµαίνεται ότι, η µη προσκόµιση από τους υποψήφιους των ελλιπών δικαιολογητικών στην αναγραφόµενη ηµερολογιακή προθεσµία, αποτελεί αιτία αποκλεισµού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες. Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που γίνονται δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο. 16. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να µάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συµπληρώσουν-διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ∆ΑΕ/Β1 [εφόσον Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης είναι κάποια ./. -15- από τις Σχολές της ΠΑ], όπως προβλέπουν οι Κανονισµοί – Οργανισµοί λειτουργίας τους. Τονίζεται ότι όλες οι προθεσµίες – ηµεροµηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α». 17. Οι υποψήφιοι -ες, οι οποίοι -ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΠΕΘ, υποχρεούνται κατά την ηµεροµηνία κατατάξεώς τους ή εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αυτή, το αργότερο, να προσκοµίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα κατατάξεως κατά την ηµεροµηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναµίας εγκαίρου προσκοµίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ηµέρα κατατάξεώς τους, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική µέριµνα ή εποπτεία (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν ότι: α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τις αρµόδιες υπηρεσίες. β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία κατατάξεως στη Σχολή, στην οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωµοσία τους. γ. Την ηµέρα κατατάξεώς τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νοµίµου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, προϋποθέσεις οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο 18β. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα, δεν έχουν προσκοµισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή, τότε ο υποψήφιος µε τα ελλιπή δικαιολογητικά θα αποµακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα εκ των αναφεροµένων στα Παραρτήµατα «Ε » και «ΣΤ» της παρούσας, τους αφορούν. 18. Οι υπηρετούντες ήδη στις Ένοπλες ∆υνάµεις, υποψήφιοι να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις Μονάδες – Σχολές τους (και µόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 13 µε µέριµνα των Μονάδων τους (εντός των καθοριζοµένων καταληκτικών ηµεροµηνιών). Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2γ του Παραρτήµατος «ΣΤ» της παρούσας. ./. -16- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 19. Οι υποψήφιοι –ες, οι οποίοι -ες θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενηµερωθούν, µε την ηµεροµηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίµησης ή της ΠΑ [αν η Στρατιωτική Σχολή πρώτης(1ης) προτίµησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ και για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού], για το πρόγραµµα των ΠΚΕ (ψυχοµετρικών, υγειονοµικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως. 20. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύµφωνα µε προγραµµατισµό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο (Παρ.20). Προκειµένου να συµµετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα : α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης ή στη ∆ΑΕ για υποψήφιους –ες Σχολών ΠΑ. Οι µαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της Στρατιωτικής Σχολής πρώτης (1ης) προτίµησης, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν. Κατ εξαίρεση οι σπουδαστές της ΣΥ∆, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ µε µέριµνα της ΣΣΑΣ. β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ηµέρας. γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια ή σε άλλη Σχολή. δ. Θεωρείται “Αποκλειστικός” ο υποψήφιος -α που δήλωσε µία και µόνο Στρατιωτική Σχολή και “Κοινός” εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες. ε. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη ηµέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί – ες, έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. 21. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής Αρχής µε φωτογραφία σφραγισµένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΠΕΘ – Αστυνοµική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται. ./. -17- ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 22. Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχοµετρικές εξετάσεις, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα της Σχολής πρώτης (1ης) προτίµησής τους ή της ∆ΑΕ για υποψήφιους –ες των Σχολών ΠΑ. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτοµέρειες, όπως στο Παράρτηµα «Γ». 23. Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά µαθήµατα του ΥΠΠΕΘ, θα δηλώσουν αυτά στην Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους για να προγραµµατιστούν ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συµµετοχή τους στις εξετάσεις των δηλωµένων ειδικών µαθηµάτων. 24. Οι Επιτροπές Ψυχοµετρικών – Αθλητικών δοκιµασιών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε οµάδα υποψήφιων πρακτικά µε συνηµµένους πίνακες, στα οποία έναντι του ονοµατεπώνυµου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ∆ΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών – Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (προκειµένου για τις υγειονοµικές εξετάσεις) – Εξεταστικών κέντρων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών. 25. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις στις Σχολές και τη ∆ΑΕ/Β1, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόµενα από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δηµόσιο διαγωνισµό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουµένων των διατάξεων – περιορισµών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί Προσωπικών ∆εδοµένων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα (ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109Α/2001). 26. Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συµπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ, για τη Σχολή ή τις Σχολές που είχαν επιλέξει. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 27. Το πρόγραµµα των ΠΚΕ θα είναι κοινό και θα καταρτισθεί µετά από σύσκεψη που θα γίνει µε µέριµνα του ΓΕΕΘΑ. ./. -18- 28. Τα πρακτικά που συντάσσονται από τις Επιτροπές, θα υποβάλλονται στις Σχολές και τη ∆ΑΕ/Β1 τηρουµένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών δεδοµένων. 29. Οι Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, µε βάση την παρούσα, ΦΠ για 936 Κ∆Ο, Ναυτική ∆ιοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και Κ∆Ο Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ (Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ (Σκαραµαγκά), ανάλογα µε τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Με το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισµού υποψηφίου, οι Σχολές να ενηµερώσουν αµέσως τα Κ∆Ο, τα οποία και να τους χορηγούν ΦΠ για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώµατα Ασφαλείας, τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 30. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκουν, προκειµένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας. 31. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωµα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγοµένων σπουδαστών -τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν µε βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενηµερώνεται ο αρµόδιος εισαγγελέας. 32. Οι µη εισαγόµενοι υποψήφιοι -ες µπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσαν για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις, µε δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται µετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες). 33. Το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, µε ∆ιαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης Εισακτέων, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισµένη ηµεροµηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται µέσω διαδικτύου (INTERNET) στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής. 34. Η πρόσκληση των εισακτέων στις ΑΣΣΥ γίνεται µε Εγκύκλιο ∆ιαταγή προσκλήσεως, µε µέριµνα του Κλάδου, στον οποίο ανήκουν οι Σχολές (ΓΕΣ/∆ΕΚΠ, ∆ΝΕ και ∆ΑΕ) και κοινοποίησή της από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο (INTERNET). 35. Το ΓΕΕΘΑ/Β2, θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της Ε∆ΥΕΘΑ µέσω των ΜΜΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών και της ΠΑ. ./. -19- 36. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, για τα ακόλουθα: α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και µέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες – ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ’ αρµοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν. β. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να κοινοποιήσει την παρούσα, µέσω του Σχολικού ∆ικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού. γ. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ενεργοποιήσει τις δηµόσιες Υπηρεσίες Υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις προαπαιτούµενες εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. δ. Οι Λυκειάρχες να ενηµερώσουν τους Μαθητές της Γ’ Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας και να συµβουλεύουν τους ενδιαφερόµενους για την ορθή συµπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την έγκαιρη αποστολή των απαιτουµένων δικαιολογητικών. Πάνος Καµµένος Ακριβές Αντίγραφο Υπουργός Εθνικής Άµυνας Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής Β2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Χρονοδιάγραµµα Ενεργειών Υποψηφίων και Σχολών «Β» Ειδικές Κατηγορίες και Αντίστοιχα ∆ικαιολογητικά «Γ» ∆ιαδικασίες ∆ιεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) «∆» Γενικές ∆ιατάξεις «Ε» Στοιχεία που Αφορούν στους Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού. «ΣΤ» Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά «Ζ» Στοιχεία που Αφορούν στους Μονίµους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς «Η» Υποδείγµατα ∆ικαιολογητικών (1 – 7) ./. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Α/Α ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ”’∆” ΓΕΕΘΑ (Υπηρεσίες ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ) Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 2. ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ∆ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Για διανοµή στα Γεν. Λύκεια – ΕΠΑΛ όλης της χώρας µέσω του σχολικού δικτύου) ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Για διανοµή στα Λύκεια εξωτερικού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 1 Οπτικός δίσκος 1 Οπτικός δίσκος 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 Οπτικός δίσκος 5. ΣΓ/ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΘΑ (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 Οπτικοί δίσκοι 7. ΓΕΕΘΑ/Β2 – ΓΕΣ/∆ΕΚΠ – ΓΕΝ/Β2 – ΓΕΑ/Β2 Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 8. ΓΕΕΘΑ/Ε΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Τµήµα ΑΚΑΜ (Για ενηµέρωση όλων των ΑΚΑΜ) Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 9. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ε∆ Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 10. ΣΣΕ – ΣΝ∆ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ∆ΑΕ -ΣΜΥ – ΣΜΥΝ- ΣΤΥΑ-ΣΥ∆ Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2/1 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ 1. Έλληνες Εσωτερικού α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016. γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 2. Έλληνες Εξωτερικού α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016. γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016. 3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: α. Να µάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συµπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ∆ΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισµοί λειτουργίας τους. β. Να ενηµερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ. ./. -Α-2- 4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1 ης Προτίµησης ή ∆ΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους µέχρι και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες που αναγράφονται στο Παρόν Παράρτηµα, εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας δηµόσιας ή ιδιωτικής. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/ Β2/1 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α’ όπως παρακάτω: «Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α΄» Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών 1. α. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόµενου αριθµού εισακτέων και µέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: i. Τέκνα πολυτέκνων. ii. Τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά. β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και µέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όµως, τουλάχιστον ένα άτοµο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγµένη υπηρεσία και ένεκα αυτής. ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιµων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. ./. Β-2 γ. Οι Έλληνες – ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄). 2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συµπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1γ. « Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ 266 Α’» Α.1) Από το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση πέραν του εκάστοτε καθοριζόµενου αριθµού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει σήµερα, αναφορικά µε την εισαγωγή γυναικών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών και ανδρών στη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής. Το ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ’ έτος σε καθεµία από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθµού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών. «Ν. 1294/1982 ΦΕΚ 122 Α’» Άρθρο µόνον. 1. Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει ως εξής: “3. Επί πλέον του αριθµού εισακτέων που καθορίζεται µε την πιο πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20% από τους υπόλοιπους επιτυχόντες µόνιµοι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει χρόνο παραµονής ως µόνιµοι Υπαξιωµατικοί, τουλάχιστο ένα έτος κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται, το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος”. 2. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: ./. Β-3 α. Τέκνα Πολυτέκνων Βεβαίωση κυρωµένη από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων (µε τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή). β. Τέκνα Οικογενειών µε τρία παιδιά (1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήµο στα δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωµα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα. (2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάµων, δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών (π.χ. ∆ικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιµέλεια των παιδιών. γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγµένη υπηρεσία και ένεκα αυτής. (1) Βεβαίωση από ∆ΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγµα «3». (2) Γνωµάτευση Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαµήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%. (3) Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για συνταξιούχο στρατιωτικό όπως το Υπόδειγµα «4» ή χρηµατικό ένταλµα εφάπαξ οικονοµικού βοηθήµατος. (4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα. δ. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. (1) Βεβαίωση όπως το Υπόδειγµα «2». (2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα. ε. Τέκνα Ελλήνων Μονίµων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου. ./. Β-4 (1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/∆ΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συµµετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόµενα πολεµικά γεγονότα. (2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα. στ. Οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς. Αναφορά στρατιωτικού όπως το Υπόδειγµα «1». ζ. Οι Έλληνες – ίδες του Εξωτερικού. Όπως στα Παραρτήµατα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας εγκυκλίου. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ./. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/ Β2/1 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) 1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύστηµα επιλογής που περιλαµβάνει Ψυχοµετρικές εξετάσεις, Υγειονοµικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιµασίες. 2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιµασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω. 3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που δήλωσαν τις Σχολές του Πολεµικού Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τµ ΙΠΤ, όχι ως 1η (πρώτη) προτίµηση, θα εξετάζονται µε µέριµνα της Σχολής πρώτης (1ης) προτίµησης και στην κολύµβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ. 4. Οµοίως, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ Τµ ΙΠΤ, όχι ως πρώτη (1η) προτίµηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχοµετρικές και Υγειονοµικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταµένους υποψηφίους, διάρκειας 4 εργασίµων ηµερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της κολύµβησης, µε µέριµνα της Στρατιωτικής Σχολής πρώτης προτίµησης. 5. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες µε πρώτη (1η) Σχολή προτίµησης, τις Σχολές του Πολεµικού Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τµ ΙΠΤ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιµασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειµένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχολές που έχουν δηλώσει. 6. Όλοι οι υποψήφιοι -ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Εξωτερικού, θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ∆ΑΕ/Β1. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 7. Οι ψυχοµετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχοµετρικών δοκιµασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις και περιλαµβάνει: α. ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας. β. ∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων. γ. ∆οµηµένη ατοµική συνέντευξη επαγγελµατικής καταλληλότητας. ./. Γ-2 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 8. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις: α. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες, αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). β. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). γ. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συµµετάσχει σε αθλητικές δοκιµασίες. δ. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 9. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Υπ. Αριθ .Πρωτ. Υ4α/20100/10-3- 2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υπ.Αριθ.139491/16-11-2006 (ΦΕΚ 1747 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισµός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών» καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας µπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύµφωνα µε το αναγραφόµενο στο βιβλιάριο ποσοστό συµµετοχής τους τις υγειονοµικές εξετάσεις και τις ιατρικές γνωµατεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 8. Προκειµένου να βεβαιώνεται ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συµµετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι-ες, (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας) οι οποίοι θα προσέρχονται στα νοσοκοµεία, απαιτείται να προσκοµίζουν αντίγραφο της Αίτησης –Υπεύθυνης ∆ήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝ∆-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥ∆) Ακαδηµαϊκού Έτους 2016-2017 (Υπόδειγµα «7»). 10. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις θα επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης (Υπόδειγµα «6»), εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου) και θα προσκοµίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου που είναι αρµόδιο για τη Σχολή 1ης (πρώτης) προτίµησης ή τη ./. Γ-3 ∆ΑΕ για υποψήφιους –ες Σχολών ΠΑ, κατά την πρώτη ηµέρα των Υγειονοµικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απρ 2016 και µεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη προσκόµιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ηµέρα των ΠΚΕ αποτελεί αιτία αποκλεισµού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, καθώς και οι µετρήσεις των σωµατοµετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρµόδιο ανά Σχολή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. 11. Οι κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) µε άλλες Σχολές, να προσκοµίσουν αντίγραφα του ∆ελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης καθώς και των παραπάνω γνωµατεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιµής της αιµοσφαιρίνης των υποψηφίων από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ. 12. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες -ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκοµίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (µόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν απαιτούνται µε ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου. 13. Για νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήµατα Π∆ 11/2014, όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωµατική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρµόδια Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του Π∆ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του Ν∆ 1327/1973. 14. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αναγραφόµενο στην υποπαράγραφο 8.β. της παρούσας (Προσόντα Υποψηφίου), δηλαδή οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ΦΕΚ 3513/29-12-2014. 15. Επιπλέον τονίζεται ότι κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στην αντίστοιχη Σχολή, απαιτείται από αυτούς η τήρηση των τιθέµενων ορίων εισαγωγής, του ∆είκτη Μάζα Σώµατος (∆ΜΣ). ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 16. Η διεξαγωγή δοκιµασιών θα γίνει όπως παρακάτω: α. Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονοµικές Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα ./. Γ-4 συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κάθε Σχολής ή της ∆ΑΕ/Β1. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές. β. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος: Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/Σώµατα, ΣΙ/Μηχ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώµατα, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆ 1 ∆ρόµος 100 µ. 16″ 17″ 2 ∆ρόµος 1000 µ. 4΄και 20″ 4΄ και 30″ 3 Άλµα σε ύψος µε φόρα 1,05 µ. 1,00 µ. 4 Άλµα σε µήκος µε φόρα 3,60 µ. 3,60 µ. 5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) (Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το αριστερό χέρι) 4,50 µ. 4,40 µ. 6 Ελεύθερη κολύµβηση 50 µέτρων για τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. 2΄ 2′ γ. Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1) προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών. δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου -ας ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους-ες. ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη. στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισµάτων καθορίζεται µε ευθύνη των Σχολών, ανάλογα µε τις επικρατούσες τότε κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθµό των υποψηφίων. ζ. Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιµήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές ∆οκιµασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριµένη Σχολή. 17. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισµάτων, καλό θα είναι να έχουν προετοιµασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα. ./. Γ-5 18. Υποψήφιος-α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιµασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 19. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυµατισµού υποψήφιου –ας, πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκοµίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβληµα, καθώς και να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποκατάστασής του, προκειµένου ο/η υποψήφιος –α να αναπρογραµµατίζεται ανάλογα από την αντίστοιχη Σχολή ή τη ∆ΑΕ για τις Σχολές ΠΑ. Η ανωτέρω ηµεροµηνία να µην υπερβαίνει το πέρας των ΠΚΕ. Επιπλέον, στην περίπτωση µη προσκόµισης ιατρικής γνωµάτευσης ο υποψήφιος –α πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιµασίας. Τέλος σε περίπτωση τραυµατισµού του/της υποψήφιου –ας κατά την ηµέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, θα προγραµµατίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραµµατίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισµάτων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ 20. Η διαδικασία που ακολουθείται µέχρι και την έκδοση των αποτελεσµάτων είναι η ακόλουθη: α. Οι Σχολές – ∆ΑΕ/Β1 θα αποστέλλουν στη µηχανογράφηση του ΥΠΠΕΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ. β. Το ΥΠΠΕΘ θα αποστέλλει στις ∆ΑΕ/Β1 – Σχολές, επεξεργασµένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας. γ. Οι Σχολές – ∆ΑΕ/Β1, θα αποστείλουν στο ΥΠΠΕΘ εκ νέου τις καταστάσεις, µε επισηµασµένες τυχόν διορθώσεις. 21. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη µορφή των αποτελεσµάτων είναι οι Σχολές – ∆ΑΕ/Β1. 22. Επισηµαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους -ες αποτελέσµατα επιτυχόντων -ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, θα εκδίδει µόνο η Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης. Το ΥΠΠΕΘ µε βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν, θα συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τµήµα. 23. Στους υποψηφίους-ες Σχολών Όπλων ή Μαχίµων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν δηλώσει και Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (Έχουν υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής ./. Γ-6 Ανασυγκρότησης), σε περίπτωση επιτυχίας των, θα χορηγείται βεβαίωση συµµετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση από την ΕΛ.ΑΣ ή το ΠΣ). Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ./. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζηµιώσεως στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990-ΦΕΚ 160 Α’, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη σχολή των Ε∆ ή των Σωµάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004-ΦΕΚ 143 Α’). 2. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2525/1997- ΦΕΚ 188 Α’, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001-ΦΕΚ 90 Α’ ή µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησης τους στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται µόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου -ης που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωµάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ) (άρθρο 9 του Ν. 3027/2002-ΦΕΚ 152 Α’). 3. Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούµενου εδαφίου διαγράφονται για λόγους υγειονοµικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας µετά τις 15 Νοεµβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τµήµα το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων το επόµενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ. ./. ∆-2 4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τµήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ή του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αντίστοιχα. 5. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τµήµατα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος. 6. Όσοι -ες διαγράφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων απολύονται και τους παρέχεται δικαίωµα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 7. Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλλουν την προβλεπόµενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα στην προθεσµία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωµα εγγραφής σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους. 8. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή -τριας από ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωµα εισαγωγής στη Σχολή ή Τµήµα της επόµενης προτίµησής του που έχει δηλώσει στο µηχανογραφικό δελτίο. 9. Πληροφορίες σχετικά µε όλες τις Σχολές των Ε∆, υπάρχουν στις ιστοσελίδες των Σχολών και της ΠΑ (Βλέπε σελ.7 και σελ.8). Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ./. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ -Ι∆ΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται όσοι περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1, εδάφια α και β του Ν.1351/1983 – ΦΕΚ Α’56 (όπως ισχύει), είτε ως τα τέκνα Ελλήνων Κατοίκων του Εξωτερικού, είτε ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Όλοι οι παραπάνω, προκειµένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν µία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή µπορεί να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ και εισάγονται σ’ αυτές κατόπιν Γραπτών Εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠΠΕΘ και ΠΚΕ, οι οποίες διενεργούνται µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1. Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 2. Οι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν µε συστηµένη επιστολή εντός των καθοριζοµένων στο Παράρτηµα«Α» ηµεροµηνιών, (ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου) µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1γ του Παραρτήµατος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες, ακόµη και αν κάποιος-α έχει ήδη καταθέσει αντίστοιχη αίτηση ως συµµετέχων στις πανελλαδικές εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ. 3. Το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν µέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων -ουσών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφεται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας προκήρυξης. Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 4. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους-ες τους/τις υποψηφίους-ες των ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στη ∆ΑΕ/Β1 ανεξαρτήτως της Στρατιωτικής Σχολής πρώτης (1ης) προτίµησης. Οι υποψήφιοι-ες που θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενηµερωθούν στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες, µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της ΠΑ για το ακριβές πρόγραµµα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον τόπο όπου αυτές θα διεξαχθούν. ./. Ε-2 Λεπτοµέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Εγκυκλίου. ∆. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 5. Οι επιτυχόντες -ούσες της κατηγορίας αυτής, µε την κατάταξή τους θα πρέπει µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκοµίζουν στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ» του παρόντος και στην αντίστοιχη απόφαση του ΥΠΠΕΘ., να καταθέτουν βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της Χώρας αυτής (αν δεν έχουν αποκλειστικά την Ελληνική Ιθαγένεια). Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) µηνών από την κατάταξή των στη Σχολή επιτυχίας των, να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός που θα βεβαιώνεται µε την προσκόµιση επίσηµου κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας προέλευσης, θεωρηµένου από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή, από το οποίο θα προκύπτει η παραίτηση. 6. Επισηµαίνεται ότι, οι υπόψη υποψήφιοι-ες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διότι εάν αποδειχθεί ότι δεν την γνωρίζουν θα αποµακρύνονται των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ στα οποία ενδεχοµένως έχουν εισαχθεί, επειδή σύµφωνα µε τη διδακτική/εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόµενα µαθήµατα και να συµµετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις, που σε κάθε περίπτωση γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 7. Οι υποψήφιοι-ες της κατηγορίας αυτής, που συµµετείχαν και στις ΠΚΕ που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού, του ιδίου Ακαδηµαϊκού Έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, µπορούν να συµµετέχουν κανονικά στις ΠΚΕ των Ελλήνων-ίδων Εξωτερικού. Επισηµαίνεται ότι οι δύο διαδικασίες είναι ανεξάρτητες η µια από την άλλη και οι υποψήφιοι-ες υποβάλλονται στο σύνολο των ΠΚΕ, ανεξάρτητα από τη κρίση καταλληλότητας ή µη στις ΠΚΕ (ψυχοµετρικές εξετάσεις, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες) που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού. Στην περίπτωση όπου δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των ιατρικών εξετάσεων µέχρι την έναρξη των ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού, οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αντίγραφου του ∆ελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης Υποψηφίου µε το οποίο συµµετείχαν στις ΠΚΕ ως Έλληνες του εσωτερικού ,κατά την πρώτη ηµέρα παρουσίασης τους για τις ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού στη ∆ΑΕ/Β1, στο οποίο θα επισυνάπτονται αντίγραφα των γνωµατεύσεων των ιατρικών εξετάσεων. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ./. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (1) Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «7». (2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον “ΚΟΣΜΙΑ”. (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ. (3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια. (4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου. (5) ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των Υγειονοµικών εξετάσεων). (6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας [βλέπε σελ.11, παράγραφο 11(ε) της παρούσας]. (7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της προηγούµενης παραγράφου). (8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β». β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1), (2), (4), (5), και (6) της παραγράφου 1α. (2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να ./. ΣΤ-2 αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραµµένη η ηµεροµηνία γέννησης και αν είναι έγγαµος-η ή άγαµος-η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόµενο από µετάφραση στα Ελληνικά). (3) Πιστοποιητικό διαµονής από τον αντίστοιχο δήµο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή. (4) Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού µητρώου) από τη χώρα προέλευσης και από την ηµεδαπή. (5) Θεωρηµένο Φ/Α ταυτότητας οµογενούς ή διαβατηρίου. (6) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. γ. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – Ι∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1.α. (2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής (αντί πιστοποιητικού δήµου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαµένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη Πιστοποιητικό πρέπει να είναι γραµµένα και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία: (α) Ηµεροµηνία, µήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθµητικά και ολογράφως. (β) ∆ήµος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραµµένοι ή επιθυµούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή. (γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται). (δ) Εάν είναι έγγαµοι -ες ή άγαµοι -ες. (ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναµένουν τη γέννηση τέκνου. (3) Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού) να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστηµα. (4) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική ∆ιπλωµατική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. δ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ (1) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγµα «1» µε συνηµµένα: (α) Τα αναφερόµενα δικαιολογητικά (1) έως (5) στην παράγραφο 1α. ./. ΣΤ-3 (β) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική υπηρεσία. (2) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΝ∆-ΣΙ Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγµα «1» µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά (1) έως (5) για την ΣΝ∆ και (1) έως και (6) για την ΣΙ της παραγράφου 1α. (3) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΑΝ Τα δικαιολογητικά (1) έως (5) της παραγράφου 1α, απευθείας στη ΣΑΝ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τους υποψηφίους που είναι ήδη µαθητές σε άλλη ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόµιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου. 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (Προσκοµίζονται στη Σχολή Επιτυχίας την ήµερα κατατάξεως) α. ΕΛΛΗΝΕΣ -Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (1) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου. (2) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι γραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται µέχρι την ορκωµοσία και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ µέχρι την προηγούµενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό τµήµα. (3) Να φέρουν µαζί τους: (α) Την αστυνοµική τους ταυτότητα. (β) ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν). (γ) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου. (δ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ. (ε) Τη βεβαίωση βαθµού πρόσβασης από Λύκειο αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ). (στ) Το Στρατολογικό Αριθµό (Αριθµός Στρατιωτικού Μητρώου), όσοι έχουν. (ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, όσοι έχουν ή προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. (η) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός και ο IBAN. (θ) Αριθµός ασφαλισµένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν). ./. ΣΤ-4 (4) Οι επιτυχόντες να προσκοµίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α. (2) Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου. (3) Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Παραρτήµατος «Ε». γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ -ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ. (1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α. (2) Πιστοποιητικό της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός – Ναυτικό – Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή µε απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της προκηρύξεως. δ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ (1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. (2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άνδρες). Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ./. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (Ν. 1294/1982) 1. Οι υποψήφιοι-ες της ΣΣΕ Μόνιµοι Υπξκοί του ΣΞ υποβάλλονται σε εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται µε µέριµνα της Σχολής και διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον Οργανισµό της Σχολής, τους ισχύοντες Νόµους και Π∆ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)/21 Αυγ 02 (ΦΕΚ Β΄1142), στα µαθήµατα Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου: α. Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση – Έκφραση) από την εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων γενικής παιδείας. β. Μαθηµατικά, Φυσική και Χηµεία από την εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων της θετικής κατεύθυνσης. 2. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων που έχουν συµπληρώσει χρόνο παραµονής, ως Μόνιµοι Υπξκοί, τουλάχιστον ένα (1) χρόνο κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στη ΣΣΕ. 3. Οι υποψήφιοι -ες Μόνιµοι Υπξκοί µπορούν να πληροφορηθούν για την ύλη, το χρόνο, την διαδικασία και τον τόπο των εξετάσεων από το Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων της ΣΣΕ, στα τηλέφωνα: 2108904026-4127, 2108904093, Φαξ 2108970232. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2 ./. ./. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 9 Μαι 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «H» ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ “1” ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ “2” ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ε∆ “3” ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “4” ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ “5” ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ “6” ∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ “7” ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ –Α ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΥΠΟΒΟΛΗ) Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΕΘΑ Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος Επιτελής B2

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...